Iskola

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozásról

Hirdetmény
az általános iskolai beiratkozásról

Értesítem az érintett szülőket, törvényes képviselőket (a továbbiakban együtt: szülők), hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A tankötelessé váló, azaz a 2011. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget az óvoda igazolja.

Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzeteit a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala, mint megyeszékhely szerinti járási hivatal, a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján nyilvánosságra hozta, erről értesítette az illetékességi területén lévő valamennyi általános iskola igazgatóját, a települési önkormányzatokat.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához kell benyújtani a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának címezve, illetve ha nem állami fenntartású az intézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni. A fenntartó a benyújtott kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

A fenti rendelkezések szerinti körzetmeghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz (a fellebbezést követően is), a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségüknek

Székesfehérvár, 2017. február 28.

Dancs Norbert
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatal
hivatalvezetője

Befizetés

 

Befizetés március hónapra:

2017. március 1-2.
8-10 és 14-16 óráig

Napközi:
100% – 10250,-Ft
50% – 5125,-Ft

Menza:
100% – 6405,-Ft
50% – 3190,-Ft

Napok száma márciusban: 21 nap.
Napközi: 488 Ft/nap
Menza: 305 Ft/nap

 

Leendő elsősök figyelem!

Tisztelt Szülők!

Családjuk fontos döntés előtt áll, hiszen gyermekük az általános iskola első osztályába készül. Választásukban szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy iskolánk, a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola meghívja Önöket az alábbi programokra:

Bemutató óra: 2017. február 28-án (kedden) 8:00 – 10:00 óráig.

Leendő első osztályos tanítók: Kissné Ságodi Gyöngyi és Molnár Tünde 4. osztályos bemutató óráját láthatják. Célunk, hogy betekintést nyerjenek iskolánk életébe, hangulatába.

Szülői értekezlet: 2017. február 28-án (kedden) 17:00 órakor.

Ugyanezen a napon szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályosok szülei számára, ahol minden felmerülő kérdésre választ kaphatnak.

Beiratkozás: 2017. április elején, melyről külön értesítést küldünk.

Szükséges iratok (előreláthatólag):

  •  gyermek anyakönyvi kivonata
  • óvodai szakvélemény
  • gyermek lakcímkártyája
  • gyermek TAJ kártyája
  • szülői felügyeleti jog gyakorlásának igazolása (nyomtatványt a helyszínen kapnak)

Iskolahívogató foglalkozások:

2017. március 02. csütörtök  15:30 – 16:15

2017. március 09. csütörtök  15:30 – 16:15

2017. március 16. csütörtök  15:30 – 16:15

Mielőtt döntenének, nézzenek körül nálunk!

Iskolánkról, leendő elsőseink tanítóiról bővebben

Kundra Lászlóné igazgató

 

Befizetés

Tisztelt Szülők!

2017. január 1-jétől az étkeztetés minden adminisztratív feladata átkerül Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatához.

Továbbiakban az ebédbefizetés időpontja a tárgyhónap első napjaira esik. Helyszíne továbbra is az iskola földszintjén lesz, az ügyintéző: Kleiber Brigitta  pénzügyi munkatárs.

A napközi illetve ebéd betegség vagy egyéb hiányzás miatti lemondását továbbra is a hiányzást megelőző napon 9 óráig a 0630/991-2941 telefonszámon vagy a penzugynv@invitel.hu e-mail címen lehet megtenni.

A napközi illetve menza módosításáról valamint az étkezés lemondásáról szóló nyilatkozatot kérjük, hogy ezentúl minden hónap 25. napjáig szíveskedjenek megküldeni. (nyomtatványt a fenti elérhetőségeken lehet kérni)

Az étkeztetés folyamata ugyanúgy az iskolában pedagógusok segítségével történik.

Befizetés február hónapra:

2017. február 1-jén és 2-án 8-10 óráig valamint 14-16 óráig

Napközi 20 napra:
100% – 9760,-Ft
50% – 4880,-Ft

Menza 20 napra:
100% – 6100,-Ft
50% – 3040,-Ft

 

Áldott karácsonyt, boldog új évet kívánunk!

A képek alatt Németh Petra, iskolánk volt tanulója énekel.

Pályaválasztás Előtt 2017

A Fejér Megyei Kormányhivatal szervezésében bemutatkoznak a megyében működő közép- és felsőfokú oktatási intézmények, munkáltatók.

Pályaválasztás előtt 2017. – Palyavalasztasi_tanacsado_2016.pdf

SZÜLŐI KEZDEMÉNYEZÉS

Kedves Anyukák és Apukák!

Egy szülői kezdeményezéshez szeretném az Önök segítségét kérni.

A tél beköszöntével egyre inkább sürgetővé válik, hogy iskolás gyermekeink számára lehetővé tegyük az alapos kézmosást, mely meleg víz, szappan és kéztörlés nélkül nem lehetséges.

Az elsőként említett feltétel (meleg víz), sajnos nem biztosított iskolánkban, ezért ennek megteremtésére pénzbeli támogatásra van szükségünk.

Több szülővel is beszélgetve arra az elhatározásra jutottunk, hogy gyűjtést szervezünk a hiányzó feltételek megteremtésére.

Első ütemben a meleg víz bevezetésén gondolkozunk, később pedig, a beérkező pénzadományok nagyságától függően, a kéztörlést is szeretnénk még higiénikusabbá tenni kézszárítók felszerelésével.

A meleg víz bevezetésének költsége, kb. 300.000 Ft,- ami a diákok létszámát tekintve kb. 1.000 Ft/fő költséget jelentene, de még ez is nagy megterhelés lenne sok családnak.

Kérjük Önöket, hogy a probléma megoldására, lehetőségeikhez mérten, pénzadományaikkal támogassák kezdeményezésünket.

Pénzadományaikat minden reggel 7:30 és 8:00 között a téli szünetig a földszinti aulában Szilas-László Orsolyának lehet átadni. Szükség esetén más időpontban is, (téli szünetben is) rendelkezésre állunk.

Kérés illetve kérdés esetén a következő számon lehet érdeklődni:

Szilas-László Orsolya

0630/492-2410

Nagyvenyim, 2016. 12.12.

Üdvözlettel

Szilas-László Orsolya 1.b osztály és még sok lelkes szülő

továbbá

Szabóné Kiss V. Éva SZMK

20/4030-445

 

Mentés

Játékgyűjtés

jatekgyujtes

Kedves Családok!

Önkormányzatunk hamarosan utazik erdélyi partnertelepülésünkre, hogy ajándékokkal kedveskedjen az ott élő óvodásoknak, iskolásoknak Mikulás napja alkalmából. Ehhez az Önök segítségét kérjük.

Jó állapotú, megunt játékaikat szívesen összegyűjtjük november 23-ig az iskolában.

Köszönjük.

Továbbtanulási, pályaválasztási szaktanácsadás 7. osztályos tanulók számára

fmpedszszolg

Tisztelt Igazgató Asszony!

A korábbi évek gyakorlatához híven 2017 januárjában megkezdjük a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a 7. osztályos tanulóknak. A tanácsadást igénylők nagy száma miatt munkánk áthúzódik az őszi- téli időszakra, így 2017 decemberében fejezzük be az akkor már 8. évfolyamra járó diákok ellátását.
Célunk, hogy szakembereink segítségével a tanuló ismerje meg önmagát, képességeit, készségeit, a beiskolázás lehetőségeit, legyen tájékozott a továbbtanulás, iskolaválasztás kérdéseiben. A tanácsadás során lehetőség nyílik a gyermek számára szóba jöhető pályák, szakmák részletesebb megismerésére, a pályakövetelmények tisztázására, valamint főbb érdeklődési körök kijelölésére.

A vizsgálat eredményei alapján a tanuló ajánlást kap a továbbtanulás lehetséges irányát illetően.

Fontos tudnivalók a jelentkezéssel kapcsolatosan:

  • A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadásról szóló ismertető a mellékletben található Jelentkezési lap 2. oldalán olvasható. Ezért kérjük, a jelentkezési lap mindkét oldalát fénymásolják le, így adják át a tanulóknak és szüleiknek.
  • Szolgáltatásunk térítésmentes.
  • Egy tanuló lehetőleg egy tanácsadási formát válasszon.
  • A továbbtanulási pályaválasztási tanácsadás behívással intézményünkben, illetve kiszállással történik.

Kérjük, hogy az osztályfőnöki óra, szülői értekezlet keretében tájékoztassák a tanulókat és szüleiket a lehetőségekről.

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás iránti igényt a mellékelt Jelentkezési lap kitöltésével lehet jelezni.

Az összegyűjtött jelentkezési lapokat legkésőbb 2016. december 16-ig szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre:

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér

Segítő együttműködésüket köszönöm.

Jelentkezési lap – jelentkezesilap.pdf

Székesfehérvár, 2016. október 25.

Tisztelettel: Mile Anikó főigazgató

Október 23. – Községi ünnepség

okt23

Nagyvenyim Önkormányzata 

valamint

a Kossuth Lajos Általános Iskola

meghívja Önt és kedves családját

2016. október 21-én 15:30 órára 

OKTÓBER 23-a tiszteletére rendezett

KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGRE 

az iskola tornatermébe.

Ünnepi beszédet mond:
Vargáné Kaiser Katalin
polgármesterasszony

A műsor szereplői:
Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai